Inloggen

Reactie van de VWG op plannen in de Fraterwaard - Doesburg

De Vogelwerkgroep  “Stad en Ambt Doesborgh” is al sinds 1973 actief in en rondom Doesburg. In de Fraterwaard hebben we al meer dan twintig jaar ganzentellingen uitgevoerd en in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 hebben we er broedvogelinventarisaties gedaan. Je kunt dus stellen dat we aardig beeld hebben gekregen van de vogelbevolking in het gebied.

Het gedeelte van de Fraterwaard dat in beeld is om omgeturnd te worden tot industriegebied valt binnen het onderzoeksgebied van de VWG. Het water van Het Zwarte Schaar wordt aan weerszijden van de Verhuellweg deels gedempt  én het water dat zich ten noorden van de voormalige vuilstort bevindt, komt onder de directe invloed van de bedrijvigheid in het nieuwe industriegebied. Dit betekent dat de aan water gebonden vogelsoorten op deze plekken  hiervan te lijden zullen hebben. Het water ter weerszijden van de Verhuellweg biedt door de ondiepte daar foerageermogelijkheden aan talloze soorten vogels. De begroeiing met struikgewas en opgaande bomen bieden beschutting aan niet watergebonden soorten. De VWG nam hier de volgende soorten waar die, volgens Vogelorganisatie SOVON, de laatste tien jaar in aantal achteruit zijn gegaan: Brilduiker, Grote Zaagbek, Heggenmus, Houtduif, Kramsvogel, Scholekster, Tafeleend, Dodaars, IJsvogel, Fuut, Fazant, Meerkoet, Ringmus, Zomertaling. Deze opsomming van broedvogels en doortrekkers/wintergasten is niet volledig!     

Het natte gedeelte onmiddellijk ná de voormalige vuilstort ten westen van de Verhuellweg was tot voor kort een aantrekkelijk gebiedje voor allerlei soorten eenden. Helaas is door de erg lage waterstand de laatste jaren sprake van verdroging van een deel van dit gebied en schiet vervolgens de wilg massaal wortel. Hier zijn nog steeds, maar nu ietsje verderop,  diverse watervogels te zien. Zeker in de winterperiode. Bergeend, Kuifeend, Wilde Eend*, Slobeend, Smient, Wintertaling, Krakeend worden daar jaar op jaar gesignaleerd. Ook de Knobbelzwaan*voelt zich daar thuis. We zagen ook reeën die zich verborgen hielden tussen de rietplekjes grenzend aan de voormalige stortplaats. Op de ”bult” buitelden de Hazen over elkaar heen en riepen fazanten terwijl ze klapperden met hun veren.

Wij kennen de argumenten die de Gemeente Doesburg hanteert om deze ingreep in de Fraterwaard te rechtvaardigen. Wij kunnen als vogelwerkgroep geen bezwaar hebben tegen uitbreiding of behoud van werkgelegenheid. Wel hebben we bezwaar tegen vermindering van biotoop voor de hiervoor genoemde soorten of van verontrusting van deze soorten door menselijke activiteiten. Het ziet er naar uit dat de Gemeente Doesburg in samenwerking met andere belanghebbenden de gepubliceerde uitbreiding van het industriegebied daadwerkelijk zullen uitvoeren. Wij vinden als vogelwerkgroep dat de Gemeente Doesburg dan op zijn minst moet zorgen voor versterking van natuurlijke waarden op andere plekken, maar mogelijk ook binnen de Fraterwaard. Suggesties voor dit laatste staan in het broedvogelverslag van 2014 op deze website. 

 

Aloys Sanders 

namens de Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh