Inloggen

Doelstelling

Het doel van de werkgroep is  het onderzoeken en beschermen van  vogels en hun leefgebied in de omgeving. Bij onderzoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tellen van nestelende paartjes buizerd binnen het werkgebied. Het gaat daarbij dan niet alleen om de aantallen, maar ook om het broedsucces van de buizerds. Tijdens de controles van de nesten wordt ook gekeken naar prooiresten om daarmee een beeld te krijgen van de voedselkeuze van buizerds.  Bij bescherming kan worden gedacht aan deelnemen aan overleg met bijvoorbeeld een gemeentebestuur over voorgenomen plannen die mogelijkerwijze bedreigend kunnen zijn voor vogels. Ook het plaatsen van nestkasten voor koolmezen of bosuilen draagt bij aan de bescherming van de soorten. 

Elk voorjaar wordt er een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. De uitkomsten van zo'n inventarisatie worden in een verslag verwerkt en - voorzien van aanbevelingen - beschikbaar gesteld aan de eigenaar van het onderzochte gebied. Hiermee levert de vogelwerkgroep een waardevolle bijdrage aan instandhouding en mogelijk verbetering van vogelbiotopen.

 

Fraterwaard