Inloggen

Broedvogelinventarisatie Hekenbroek

In het jaar 1987 voerden we voor de eerste keer een broedvogelinventarisatie uit in het Hekenbroek. 

Dit jaar gaan we in dit gebied voor de negende keer zo'n inventarisatie uitvoeren. Gaat dat niet vervelen?

Nee. Nooit. Het gebied is er te mooi voor. En de diversiteit te groot. Waar we wel iets minder enthousiast

van waren tijdens al die tellingen waren de muggen. Daarvan was er maar één soort: vervelende!

Voor de rest wordt het dus nu ook weer flink genieten.

 

Start van een nieuw broedvogelseizoen

Op 13 maart jl zijn we gestart met een verkennend rondje door de Vaalwaard. Het is al weer enkele jaren geleden dat we hier voor het laatst de broedvogels inventariseerden, dus een goede reden om nu weer even goed beeld te krijgen van de waard. Opvallend is meteen dat het middendeel flink dicht gegroeid is met Sleedoorn en Meidoorn. Als er straks ook nog blad aan de struiken zit, zal dat de orientatie wel wat lastiger maken. Evengoed verheugen we ons nu al op de aanwezigheid van al die zangers terwijl de Tjiftjaf en de Zanglijster zich nu al laten horen.

Onderhoud aan de Oeverzwaluwwand

Tijdens het broedseizoen van 2020 maakten de Oeverzwaluwen geen gebruik van onze oeverzwaluwwand. Toen we na afloop van dat seizoen de gaten controleerden bleek dat de aarde erg hard opgedroogd was. De Oeverzwaluwen kregen daar met hun kleine pootjes vast geen grip op. We besloten om na de hoogwaterperiode de zaak aan te pakken. We boorden samen met Henk Verschoor enkele gaten uit en ontdekten dat er veel kleibrokken, stenen en soms zelfs stukken glas de toegang versperden. Dus besloten we alle gaten uit te boren. Klusje voor Bertjan, Wiljan, Ingeborg en ondergetekende.

Ganzen tellen met Jochem van Gelder in de Fraterwaard

In het programma "Van Gelders Grijs" van tv-Gelderland had Jochem van Gelder een ontmoeting met Aloys Sanders van onze Vogelwerkgroep.

In de filmopnamen werd gesproken over het tellen van de ganzen in de Fraterwaard bij Doesburg en probeerde Jochem van Gelder of hij de teltechniek ook in de praktijk kon brengen.

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2479677/De-mussenclub-uit-Doesbur...

 

Het belabberdste broedseizoen ooit ...

 

Niemand kon vermoeden dat het broedeizoen van 2020  zo'n verloop zou krijgen. Eigenlijk had het helemaal géén verloop. Corona gooide stevig roet in het eten. Op 2 april hebben we besloten om alle geplande activiteiten tot nader order op te schorten of zelfs al helemaal af te blazen. Dit omdat we ons verantwoordelijk voelden voor het welzijn van onze leden en ook voor de mensen in de naaste omgeving van onze vogelaars. Hier en daar zijn enkele activiteiten wel uitgevoerd maar met de nodige voorzorgmaatregelen.

Broedvogels van de Linies te Doesburg

Op dit moment is de Vogelwerkgroep actief met het inventariseren van de  Hoge - en Lage Linie van Doesburg. Gedurende ongeveer 10 ochtenden en eenmaal 's nachts wandelen we over de Linies en noteren alle zingende vogels. Dit gebeurt op verzoek van Staatsbosbeheer die het beheer heeft over de Linies. Aan het einde van de inventarisatieperiode worden de telgegevens van deze inventarisatie opgenomen in een verslag. Daarin wordt dan een vergelijking gemaakt met de gegevens uit eerdere inventarisaties.

Oeverzwaluwwand

In het voorjaar van 2018 wandelde Henk Verschoor langs het terrein van de Watersportvereniging in Doesburg en zag dat er in een zandbult op dat terrein oeverzwaluwen hun nest hadden. Na contact met het Waterschap Rijn en IJssel en vervolgens met de gemeente Doesburg en natuurlijk Rijkswaterstaat ging het balletje rollen. De Vogelwerkgroep werd ook betrokken in het traject dat daarna werd ingegaan. Het eerste overleg vond plaats op 10 september 2018.

PTT tellingen

PTT heeft inderdaad niets te maken met de postbestellers van eertijds, maar PTT staat voor Punt-Transect-Telling.​ Het gaat om het tellen van vogels in de periode vanaf  15 december tot en met 1 januari. We tellen  op twintig punten  met steeds onderling een afstand van ongeveer 1 km. Op elk punt  tellen we  5 minuten. Elk jaar weer op precies dezelfde plekken. Alle vogels ter plekke worden genoteerd. Onze vogelwerkgroep heeft twee van zulke telroutes die we al tientallen jaren steeds weer langsgaan.

Broedvogelinventarisatie landgoed Bingerden

Dit voorjaar is het de beurt aan landgoed Bingerden in Angerlo.  Onze jaarlijkse broedvogelinventarisatie wordt daar nu uitgevoerd. Dit betekent dat we ’s morgens vroeg paraat zijn op het landgoed om alle zingende vogels in kaart te brengen. Op zijn vroegst zijn we om kwart voor vijf ’s morgens aanwezig en lopen dan zo’n twee tot drie uur rond. We hebben het gebied opgedeeld in twee routes waarvan er eentje behalve door het bos ook door de weilanden loopt. Deze zogenaamde  “Groene weg”  is een smalle strook weide tussen twee hagen met hier en daar ( knot-) bomen.

Ganzentellingen 2017 - 2018

We zijn dit seizoen met het ganzen tellen in de Fraterwaard begonnen op op 1 oktober 2017. Na afloop van deze eerste telling bleef de teller steken op 180 getelde ganzen. Een magere oogst.  Pas einde oktober begonnen de aantallen wat op te lopen. Op de 29ste telden we  2300 ganzen. Op de laatste teldag van de maand oktober waren we  gestegen tot iets meer dan 4000 stuks. In de daarop volgende maanden liepen de getelde aantallen op tot  we eind januari op een dagtotaal kwamen van ruim 14.000 ganzen!

Pagina's